18 de gen. 2014

BUSQUEM LOGO (BASES I PREMIS)
BASES PEL CONCURS DEL DISSENY DEL LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ DE TURISME DEL PLA D’URGELL

1. Objectiu

L'objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l’associació de turisme del Pla d’Urgell, i que pugui ser utilitzat en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, etc.

2. Participants

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, major d’edat, que desitgi participar-hi. Cada concursant podrà presentar fins a cinc propostes, anant acompanyades cadascuna d'elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s'explica a l'apartat quart d'aquestes bases.

3. Propostes

Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. S'aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal que el logotip pugui ser utilitzat tant en color com en blanc i negre.
En el logotip hi ha de figurar obligatòriament “Busca l’interior”, que és el lema de l’associació.
Per tal d’entendre el lema es recomana consultar el blog ”www.buscalinterior.blogspot.com”, on detallem el significat i pot ajudar a estimular la creativitat. 

4. Presentació de propostes

Les propostes s'hauran de presentar  al Carrer la Font, 86 d’Ivars d’Urgell cp25240 a l’atenció de Robert ABAD.
El termini d’admissió estarà obert des del 15/12/2013 al 14/02/2014 a les 24 hores.
Cada proposta s'haurà de presentar en suport digital desat en un CD i/o en versió impresa amb una bona resolució, podrà anar acompanyat d'una breu explicació i de documentació relativa a la manera d'adaptar el logotip a diferents espais i formats.

Les propostes es presentaran en dos sobres tancats.

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l'identifiqui). Aquest sobre anirà identificat
en el seu exterior amb les següents dades:

- Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip de l’associació de turisme del Pla d’Urgell

- Pseudònim de l'autor/a.

El sobre 2, on s'inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna i relativa a l'explicació de la proposta. Aquest segon sobre s'haurà d'identificar a l'exterior amb les següents dades:

- Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip del l’associació de turisme del Pla d’Urgell

-  Pseudònim de l'autor/a.

5. Criteris de valoració de les propostes

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, i que hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.
A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s'adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, etc.

 6. Jurat i veredicte

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per socis de l’associació.
Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

-L'admissió de les propostes presentades, mitjançant l'aixecament d'acta en la que figuraran, si s'escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l'exclusió.

-La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

-Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

-La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

 El veredicte del jurat es farà públic el divendres 21 de febrer  de 2014, donant publicitat a la web de l’associació i contactant personalment amb la persona seleccionada.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al qual hauran de presentar-se nous treballs.

 7. Premi

S'estableixen dos premis.

 Un primer premi a la persona que s’ hagi  dessignat guanyadora pel jurat i que té un valor de 1200 euros i consta d’un Super Paquet Turìstic i consta d’una estada per dos persones en hotel, taula en diferents restaurants, lots de diferents productors comarcals, visites guiades, serveis turístics experiències i importants descomptes en cases rurals i comerços…tot de la comarca  del Pla  d’Urgell.

Un segon premi per a la persona que hagi resultat guanyadora del sorteig entre totes les propostes presentades i que tè un valor  de 150 euros i consta d’un Paquet Turístic amb estada per dues persones en hotel, visites guiades i productes de la comarca del Pla d’Urgell.

 El detall dels premis prodrà ser consultat al blog de l’associació; www.buscalinterior.blogspot.com

8. Propietat intel·lectual

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l'associació de turismo del Pla d’Urgell, el qual tindrà completa llibertat per utilitzar-lo.

9. Acceptació de les bases

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.